PARTNERI


Elektrotehnička škola “Mija Stanimirović” obrazuje 804 učenika za 5 zanimanja četvrtog stepena:

  • ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA,

  • ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA,

  • ELEKTROTEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJA,

  • ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

  • ELEKTROTEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA

Elektrotehnička škola “Mija Stanimirović” ima 110 zaposlenih, od kojih je 90 nastavnika. Posebna pažnja posvećuje se razvoju digitalnih kompetencija nastavnika i sve većoj primeni digitalnih tehnologija u nastavi.

Elektrotehnička škola “Mija Stanimirović” je na putu svog postojanja prošla kroz razne reforme, rekonstrukcije.  Ministarstvo prosvete Republike Srbije u januaru 2009. godine dodelilo je ETŠ “Mija Stanimirović” Svetosavsku nagradu za izuzetan doprinos razvoju obrazovanja u Srbiji.

Škola prati savremene trendove, usavršava tehnike rada i metode koristeći savremena sredstva i opremu, ostvaruje saradnju sa velikom brojem socijalnih partnera, školama u zemlji i instranstvu  učešćem u značajnim projektima i kontinuirano se prilagođava savremenim obrazovnim tedencijama. Glavni  principi strategije daljeg razvoja su profesionalizam nastavnog kadra, rad u interesu deteta, obrazovanje stručnih kadrova, spremnih da se uključe u svet rada ali i da nastave školovanje.


Šolski center Kranj

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj

Tel.: 04 280 40 00

Mail: info@sckr.si

Web Site http://www.sckr.si

Školski centar Kranj nastao je spajanjem Tehničkog školskog centra Kranj i Centra ekonomskih i uslužnih škola iz Kranja. Tako je Školski centar nastavlo i objedinio tradiciju kranjskih srednjih škola koja je započela posle Drugog svetskog rata.

Nastava se odvija u savremenim učionicama, laboratorijama i radionicama.

Školski centar je potpisao sporazume sa više od 300 kompanija i organizacija gde učenici i studenti mogu da obavljaju praktičnu obuku. Obrazovanje odraslih sprovodi se paralelno sa redovnom edukacijom učenika. Sadržaj i programi su vezani za programe redovnog obrazovanja i veština potrebnih u kompanijama regiona. Kranj

Školski centar se sastoji od pet organizacionih jedinica:

  1. Srednja tehnička škola (sa programima iz informatike, elektronike i mehatronike),

  1. Srednja ekonomska, stručna i civilna škola

  2. Specijalistička gimnazija,

  3. Strukovni fakultet (mehatronika, informatika, elektro energetika, ekonomija),

  1. Inter-kompanijski edukacioni centar u kome se sprovode obuke i ostvaruje : saradnja između školskog centra i privrede.

U programima srednje stručne i tehničke škole uključeno je 1.500 učenika dok 600 studenata pohađa programe strukovnog koledža i oko 300 učenika pohađa programe za obrazovanje odraslih.

Programi su takođe otvoreni za učenike sa posebnim potrebama, za uspešne sportistei i talentovane učenike.


СПГЕ “Джон Атанасов”
България,
1113 гр. София,
ул. “Райко Алексиев” 48
Tel.: (359 2) 872 00 47, (359 2) 872 00 37
Mail: spgelectron@yahoo.co.uk
Web site: www.spge-bg.com

Софийската професионална гимназия „Джон Атанасов“ е държавна професионална гимназия, основана през 1968 г. и е лидер в иновационните технологии сред училищата в страната. Предлагаме професионално образование и обучение в най-модерните и бързоразвиващи се области:
• СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ,
• ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ
• КОМПЮТЪРНA ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,
• КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ,
• ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ,
• МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА,
• ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА.
Разполагаме с модерно оборудвани професионални кабинети – компютърни зали за обучение по хардуер и софтуер, технологичен парк в сферата на компютърните мрежи, слабототокови лаборатории, соларна лаборатория и работилница за ВЕИ инсталации.
Над 80% от нашите възпитаници продължават образованието си във висши учебни заведения в България, Великобритания, САЩ, Австрия, Германия, Дания, Холандия и др.
Практическото обучение за всяка професия се провежда в повече от 60 водещи български и европейски фирми в сектора.