Цели на проекта

  1. Целта на проекта е да се въведат иновативни методи в обучението и преподаването с използване на цифрови технологии. Тази цел се отнася до адаптирането и внедряването на онлайн платформа, която ще подкрепи международното сътрудничество и ще даде възможност на студентите да практикуват от разстояние и да се свързват с ИТ компании по света.

  2. Всички учители в професионалното образование имат за задача непрекъснато да приемат нови технологии в преподаването и развитието на дигитални компетентности. Една от основните цели на този проект е да обучи учителите да прилагат нов метод за внедряване на практическо дистанционно обучение и внедряването на онлайн платформа в работата и комуникацията с компании, в които се прилага практиката на студентите.

  3. Този проект е друг начин за въвеждане на цифрови технологии в обучението с помощта на интернет платформа. Този начин на работа ще подобри компетентностите на студентите и тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.

Очаквано въздействие на проекта

Всички дейности, които ще бъдат изпълнени по време на проекта, ще имат дългосрочно въздействие върху учителите, учениците от партньорските училища, но също така и върху техните социални партньори и по-широката общност.

Дейностите на учители и ученици по проекта ще подобрят техните ИКТ умения и ще обогатят опита при прилагането на новия метод в обучението. Очаква се развитието на практическите умения на учениците да подобри техните перспективи за желаното кариерно развитие. Проектът ще има положително въздействие върху мотивацията и интереса на учениците от средните професионални училища към практическите занятия.

Проектът е предназначен да допринесе за модернизирането на методологията на обучение, прилагана от професионалните училища. Чрез създаването на нови учебни материали, съвместно разработени от учители партньори и професионалисти от бизнеса, проектът ще допринесе за цялостното качество на образователните програми.

Тъй като проектът се занимава с хармонизиране на практическите умения на студентите с настоящите нужди на ИТ сектора, той ще отговори на нуждите на икономиката от квалифициран ИТ персонал, което ще им спести време и финансови ресурси за преквалификация.

Целеви групи

Проектът се стреми да отговори на нуждите на следните целеви групи:

  1. Учители, заети в областта на професионалното образование

  2. Ученици от средни професионални училища в областта на информационните технологии

  3. Социални партньори на училищата

  4. Бизнес сектор