Cilji projekta

  1. Cilj projekta je uvesti inovativne metode pri učenju in poučevanju z uporabo digitalnih tehnologij. Ta cilj se nanaša na uporabo in sprotno prilagajanje spletne platforme, ki bo podpirala mednarodno sodelovanje in študentom omogočala delo na daljavo in povezovanje z IT podjetji po vsem svetu.

  2. Naloga vseh učiteljev poklicnega izobraževanja je spremljanje in usvajanje novih tehnologij pri poučevanju in razvoju digitalnih kompetenc. Eden glavnih ciljev tega projekta je usposobiti učitelje za uporabo nove metode izvajanja učenja na daljavo in implementacijo spletne platforme pri delu in komunikaciji s podjetji, v katerih se izvaja praksa študentov.

  3. Projekt predstavlja enega izmed načinov uvajanja digitalne tehnologije za poučevanje z uporabo internetne platforme. S takim načinom dela bi izboljšali kompetence dijakov in njihovo konkurenčnost na trgu dela.

Pričakovani učinki projekta

Vse dejavnosti, ki se bodo izvajale med projektom, bodo dolgoročno vplivale na učitelje, dijake partnerskih šol, pa tudi na njihove socialne partnerje in širšo skupnost.

Učitelji in dijaki bodo preko sodelovanja v projektu izboljšali IKT veščine in pridobili izkušnje pri uporabi novih metod pri poučevanju. Pričakovati je, da bo razvoj praktičnih veščin dijakom izboljšal njihove možnosti na karierni poti. Projekt bo pozitivno vplival na motivacijo in interes dijakov srednjih strokovnih šol za praktični pouk.

Projekt naj bi prispeval k posodobitvi učne metodologije, ki jo uporabljajo poklicne šole. Z ustvarjanjem novih učnih gradiv, kot rezultat medsebojnega sodelovanja učiteljev partnerskih šol in poslovnih strokovnjakov, bo projekt prispeval k splošni kakovosti izobraževalnih programov.

Ker se projekt ukvarja z usklajevanjem praktičnih veščin dijakov s trenutnimi potrebami na področju IT, bo delno pokril potrebe gospodarstva po usposobljenem IT-kadru, kar bo doprineslo k prihranku časa in finančnih sredstev za prekvalifikacijo.

Ciljne skupine projekta

Projekt sledi potrebam naslednjih ciljnih skupin:

  1. Učitelji, zaposleni na področju strokovnega izobraževanja.

  2. Dijaki srednjih poklicnih šol s področja informacijske tehnologije.

  3. Socialni partnerji šol.

  4. Trg dela.